Aktuálne oznamy

Oznam
zriaďovateľa materských a základných škôl v obci Cabaj-Čápor
k dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Vážení spoluobčania,
novelou zákona č. 544/2010. Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, štát ukončil plošné poskytovanie dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu) a zároveň zmenil okruh detí, ktorým sa dotácia na stravu môže aj naďalej poskytovať.
Dotácia na stravu predstavuje po novom 1,30 € na obed alebo iné jedlo za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávania a odobralo stravu.
Rodič dieťaťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, ktorý prejaví záujem
o dotáciu na stravu dieťaťa v školskom roku 2021/2022, túto skutočnosť oznámi do 30.07.2021 škole, kam je dieťa prihlásené na vzdelávanie a zároveň predloží škole jeden z nasledovných dokladov:
a) potvrdenie od príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že dieťa, navštevujúce materskú školu alebo základnú školu, žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
b) potvrdenie od príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že dieťa, navštevujúce materskú školu alebo základnú školu, žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, alebo
c) čestné prehlásenie rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa o tom, že ani jeden člen domácnosti, kde dieťa žije, si neuplatnil nárok na sumu daňového zvýhodnenia na toto vyživované dieťa, pričom zároveň musia byť splnené nasledovné podmienky:
• dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku,
• dieťa navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.
Dávame do pozornosti:
• vyššie uvedené potvrdenia a čestné prehlásenie je možné predložiť aj
v priebehu roka, pričom, oprávnená požiadavka na dotáciu je štátom akceptovaná prvým dňom nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti zriaďovateľom školy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra,
• výška daňového bonusu na vyživované dieťa s platnosťou od 1.7.2021 do 31.12.2021 je uvedená v § 52zzj zákona č. 595/2003 Z. z.; (daňový bonus je možné uplatniť len za podmienky nepožiadania o dotáciu na stravu podľa písm. c) tohto oznamu občanom)
Ing. Jozef Ligač
starosta obce
(za zriaďovateľa škôl v obci)

Poznámka: Vzor čestného prehlásenia k neuplatneniu daňového zvýhodnenia je uvedený v prílohe.
Vážení rodičia

prosím Vás, aby ste do MŠ nahlasovali OČR alebo nariadenú karanténu alebo akúkoľvek neprítomnosť nariadenú pediatrom. Ďakujem.

Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia budú školy zasielať údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:
a) im bola nariadená karanténa/izolácia,
b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
c) ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.