O násMŠ Čápor je materská škola s právnou subjektivitou a jej zriaďovateľom je obec Cabaj  - Čápor.

Poskytuje celodennú a poldennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.


Materská škola je dvojtriedna, s kapacitou 38 detí.
                                                 Riaditeľka: Mgr. Ivana Malíková                           mail: ivana.mscapor@gmail.com
                                                 Učiteľky:    PaedDr. Katarína Garaiová                         katarina.mscapor@gmail.com
                                                                     Mgr. Ingrid Rauschová                                ingrid.mscapor@gmail.com
                                                                     Bc. Petra Jurecsková                                        
                                                 Školníčka:  Ingrid Kováčová                                          skolnicka.mscapor@gmail.com


V triede ,,Lienky“  je 19 detí  vo veku 3 - 4 roky. 
Triedu  ,,Včielky“  navštevuje 19 detí vo  veku  4 - 6 rokov.

    
    Vo výchove a vzdelávaní  pracujeme podľa učebných osnov rozpracovaných vo vlastnom Školskom vzdelávacom 
programe s názvom:

,,S Meduškou za poznaním“


Ten vymedzuje všeobec
né ciele a kľúčové kompetencie s dôrazom 
na vyvážený rozvoj osobnosti detí a obsah predprimárneho vzdelávania. Jeho ciele výchovy a vzdelávania vychádzajú zo všeobecných cieľov 
Štátneho vzdelávacieho programu
pre predprimárne vzdelávanie.
Vlastným  cieľom  programu  je  rozvíjať  u detí  environmentálne  cítenie  a zmysel  pre ochranu životného prostredia.

  Ďalšími cieľmi projektu sú: 
                                                   - prebúdzať environmentálne cítenie, byt citlivý na aktuálny stav prírody, 
                                                   - zvyšovať  povedomie  o možnostiach  ochrany  a zveľaďovania  prostredia,  v ktorom žijeme,
                                                   - informovať  o problémoch  v životnom  prostredí,  o vzájomnom  vplyve  ľudí  na životné       
                                                     prostredie,   
                                                     zamýšľať sa nad riešeniami týchto problémov,
                                           
                                                   - prostredníctvom  zážitkového  učenia  komplexne  poznať  javy a deje  v životnom prostredí,
                                                   - získavať  skúsenosti  a prežívať  pozitívne  pocity  úspechu  z činností,  ktoré  vedú k zlepšeniu
                                                     stavu životného prostredia                                                     . 
Comments